ریختن بادام پوست کاغذی ایرانی در آتش موجب ایجاد دودی خیره کننده می شود

مشاهدات فنولوژیکی، عملکرد، ویژگی های پومولوژیکی ارقام و گونه های بادام؛ گیاه در موسسه تحقیقات پسته به فاصله 3×5 متر به عنوان مشاهدات فنولوژیکی وضعیت گلدهی ارقام و گونه بادام Atlı et al. (2011)، بر این اساس; تاریخ اولین گلدهی (5% شکوفه)، شکوفه کامل (70% شکوفه) و پایان گلدهی (95% ریزش گلبرگها) تعیین شد.

هنگام مقایسه گلدهی واریته ها و گونه های بادام پوست کاغذی ایرانی رقم Nonpareil به عنوان پایه در نظر گرفته شد (0 پذیرفته شده)، شکوفه های زودرس رقم Nonpareil به عنوان منهای (-روز)، دیرشکوفه به عنوان مثبت (+ روز) تعیین شدند.

عملکرد ارقام بادام پوست کاغذی ایرانی به دو روش میوه سخت پوسته و میوه داخلی در هر درخت تعیین شد. عملکرد میوه در هر درخت: میوه بادام در زمان جدا شدن پوسته سبز از پوسته سخت تولید شد.

آجیل روی چهار درخت توزین و میانگین گیری شد، نمونه های 1 کیلوگرمی به صورت پوسته سخت (آندوکارپ)، خشک و توزین شدند.

بادام

وزن مرطوب در زمان برداشت به وزن خشک تبدیل شد و عملکرد پوسته سخت در هر درخت به عنوان کیلوگرم تعیین شد. عملکرد میوه داخلی در هر درخت: پس از تعیین میزان میوه داخلی (بازده)، عملکرد میوه داخلی بر حسب کیلوگرم در درخت با تقسیم عملکرد میوه سخت پوسته بر عملکرد محاسبه شد.

خواصی مانند وزن میوه، نسبت هسته میوه و نسبت هسته دوقلو با نمونه برداری از میوه در 4 تکرار، با 25 مغز در هر تکرار تعیین شد. بر این اساس، نمونه های گرفته شده توزین و وزن 1 میوه پوسته سخت گرم (گرم) تعیین شد.

بر همین اساس، نمونه های گرفته شده برای نسبت میوه داخلی توزین، هسته (دانه) میوه ها برداشته و وزن شدند، وزن میوه پوسته ای و میوه هسته با هم تناسب یافتند.

نسبت داخلی میوه (بازده) به عنوان درصد (٪) یافت شد. مجدداً نمونه های میوه یک به یک شکسته شد و نسبت داخلی دوقلوی ارقام به صورت درصد تعیین شد.

ارزیابی داده‌ها باغ بادام در قالب طرح آزمایشی بلوک‌های تصادفی با 4 تکرار و در هر تکرار 1 درخت ایجاد شد. تجزیه و تحلیل عملکرد نیز بر اساس طرح بلوک های تصادفی انجام شد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.